Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Regulamin ten reguluje zasady składania i realizacji Zamówień, dostawy Produktów, odstąpienia od umowy oraz składania reklamacji na Produkty sprzedawane przez Coffee Summit Justyna Gębarowska, Radosław Karmiński, Przemysław Pabjan s. c. z siedzibą w Pile przy ulicy Warsztatowej 8. NIP: 764 271 31 36, REGON: 524632987. „Sprzedawca” za pośrednictwem strony internetowej www.coffeesummit.pl zwanej dalej Stroną lub telefonicznie. 2. Kupujący, składając zamówienie za pośrednictwem Strony lub telefonicznie akceptuje niniejszy Regulamin. Tym samym warunki Regulaminu obowiązują Kupującego. Regulamin jest dostępny na Stronie. 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - BOK – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta umożliwiające bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Zamówień: a. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  kontakt@coffeesummit.pl, b. telefonicznie pod numerem telefonu: 512 260 080 lub 694 702 980 w godzinach od 10:00 do 17:00, c. listownie na następujący adres Sprzedawcy: Coffee Summit ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła - Cenie – należy przez to rozumieć cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich, uwzględniającą podatek VAT, nie uwzględniającą kosztów dostawy, wskazaną na Stronie w dniu złożenia Zamówienia, - Dostawcy – należy przez to rozumieć firmy kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą; dostawy odbywają się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, - Kosztach dostawy – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktów do Kupującego, kwoty te są podawane na Stronie podczas dokonywania przez Kupującego Zamówienia, - Konsumencie – osobie fizycznej nabywającej Produkty w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb, nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, - Produktach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej na Stronie, a w tym w szczególności kawę oraz akcesoria do parzenia kawy - Kupującym – rozumie się przez to osobę składającą zamówienie za pośrednictwem Strony lub telefonicznie w celu zamówienia Produktu, tj. osoby fizyczne, pełnoletnie (ukończone 18 lat) o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, - Ustawie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn.zm), - Zamówieniu – zamówienie złożone przez Kupującego na Stronie lub telefonicznie zgodnie z warunkami wskazanym w niniejszym Regulaminie. 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący ponosi koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarł z dostawcami mediów. 5. Komputer Kupującego musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript, aby poprawnie wyświetlać i korzystać ze Strony. 6. Poprawność działania Strony jest zapewniona w następujących wersjach przeglądarek: Internet Explorer 11, Google Chrome 45, Firefox 42, Safari 9, IOS Safari 9.2, Chrome for Android 49 lub wyższych. 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy następuje w postaci potwierdzenia zamówienia wysłanego na wskazany adres e-mail, stały dostęp do treści Regulaminu, formularzy odstąpienia od umowy oraz reklamacji na Stronie, przesłanie po opłaceniu Zamówienia faktury na wskazany adres e-mail. Treść umowy kształtują też obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadkach przewidzianych Regulaminem indywidualne ustalenia Kupującego ze Sprzedawcą. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Strony są przechowywane przez system informatyczny Strony przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Kupujący, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich zamówień, a w konsekwencji do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Strony przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu poprzedzającym.

II. Warunki składania i realizacji Zamówień, zapłata

1. Kupujący może złożyć Zamówienie na Produkty udostępnione do sprzedaży na Stronie drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony lub telefonicznie za pośrednictwem BOK. 2. W celu złożenia Zamówienia drogą elektroniczną Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem. 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Kupującego na Stronie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. 4. Regulamin stosuje się odpowiednio w całości również do Zamówień składanych telefonicznie. 5. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem Strony lub telefonicznie Sprzedawca przesyła mu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email podany przez Kupującego podczas rejestracji na Stronie, podany na formularzu zamówienia. 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. 7. Po zatwierdzeniu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia, Kupujący nie ma możliwości jego anulowania lub zmiany. 8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia: a) jeżeli dane podane w trakcie składania Zamówienia były nieprawidłowe lub nieprawdziwe, b) jeżeli złożono je z naruszeniem Regulaminu. c) w przypadku wielokrotnego nieodbierania przez Kupującego nadawanych przesyłek d) w przypadku braku środków na karcie lub odmowy realizacji płatności otrzymanej z Przelewy 24 9. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 1000 zł brutto lub wagę 15 kg, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od indywidualnej akceptacji Sprzedawcy lub wpłaty przez Kupującego zaliczki. 10. Dokonywanie zamówień na większą ilość Produktów przez Kupujących nie będących Konsumentami może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej lub formularza dla firm, udostępnionego na stronie internetowej. W przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu zapłaty Ceny zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 11. Dokonywanie Zamówień za pośrednictwem Strony jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast za pośrednictwem BOK przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Produktów bez wad. 14. W razie wystąpienia braku zamówionego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Produktu, którego brakuje. 15. Poprzez zawarcie umowy Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty oznaczonej na Stronie przez Sprzedawcę Ceny wraz z kosztami dostawy – chyba że dostawa w danym przypadku jest bezpłatna, o czym Kupujący jest informowany każdorazowo przy składaniu zamówienia. 16. Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży, wskazane w szczególności w Regulaminie, utrzymują się do momentu uiszczenia Ceny, kosztów dostawy Produktów o ile zostały naliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem. 17. Dostępne formy płatności za zamówione Produkty to: a) zapłata gotówką – za pobraniem przy odbiorze Produktów, b) karta płatnicza – opcja dostępna przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem strony za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line (Przelewy24) c) przelew on-line – opcja dostępna przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Strony za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line.
d) Tradycyjny przelew internetowy 18. Przy wyborze przez Kupującego płatności on-line, Sprzedawca potwierdzi przystąpienie do realizacji zamówienia po otrzymaniu stosownej autoryzacji od podmiotu realizującego płatność Kupującego. 19. Klient po dokonaniu płatności otrzymuje fakturę/paragon wysłaną/y w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji, na formularzu zamówienia lub podczas składania zamówienia telefonicznie. Faktura/paragon może być również przedłożona/y Kupującemu w formie papierowej, na przykład załączona/y do przesyłki z Zamówieniem.

III. Dostawa

1. Sprzedawca dostarcza Produkty na miejsce wskazane przez Kupującego w Zamówieniu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Standardowo wysyłka Produktu następuje w ciągu 24 godzin od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji. Wysyłka dokonywana jest od poniedziałku do piątku. Orientacyjny termin wysyłki danego Produktu wskazany jest każdorazowo na Stronie. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek przyczyny uniemożliwiające wysyłkę Zamówionego Produktu BOK skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia nowego terminu realizacji Zamówienia. 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktów do czasu przesłania Kupującemu potwierdzenia przystąpienia do realizacji Zamówienia. 4. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem kuriera jak również jest możliwa do paczkomatu wskazanego przez Kupującego. Możliwa jest również opcja dostawy na terenie miasta Piła przez Coffee Summit. O planowanym terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany odrębnym mailem wysłanym na adres podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy wobec podmiotów nie będących Konsumentami za wszelkiego rodzaju szkody powstałe na skutek opóźnień lub braków w dostawie. 5. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości Zamówienia. 6. Wydanie przesyłki za pobraniem następuje po uiszczeniu pełnej kwoty Ceny. 7. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu i czy Produkty są nienaruszone oraz do potwierdzenia Dostawcy odbioru Produktów. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności Produktów na skutek uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt kurierowi i ma prawo zwrotu przesyłki, przy czym kurier jest zobowiązany do sporządzenia w takiej sytuacji protokołu zwrotu. 8. Z chwilą odbioru Produktów przez Kupującego przechodzi na niego ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów. 9. Jeżeli przesyłka kurierska nie zostanie odebrana dwukrotnie lub nie zostanie odebrana z paczkomatu, przyjmuje się że umowa została rozwiązana za zgodą stron, ale Kupujący jest zobowiązany pokryć wszelkie koszta związane z transportem Zamówienia w obie strony.. 10. Dostarczenie Produktów niezamówionych przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Kupującego.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący, który jest Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej. Oświadczenie może być złożone poprzez wysłanie pocztą wraz ze zwracanym Produktem formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Stronie. Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji na Stronie, na formularzu zamówienia lub podczas składania Zamówienia telefonicznie fakt jego otrzymania. 2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Produkt powinien zostać zwrócony Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na następujący adres: Coffee Summit, ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący. 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy, m.in. w odniesieniu do umowy: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; b) w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 3. Sprzedawca zwraca Kupującemu należność za odesłany przez Kupującego Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania zwracanego Produktu.

V. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad. 2. Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia wad dostarczonych Produktów, w tym w przypadku widocznego uszkodzenia w transporcie poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej lub pisemnej na adres BOK, z podaniem numeru Zamówienia. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji na Stronie lub składania zamówienia telefonicznie. 4. Koszt przesyłki związanej z odesłaniem zareklamowanego Produktu, co do którego Sprzedawca uznał reklamacje, ponosi Sprzedawca. Przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedawcy. Szczegóły zostaną każdorazowo przekazane przez Sprzedającego. 5. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Kupującego będącego Konsumentem, który nie zgadza się z takim sposobem załatwienia sprawy, Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia tej sprawy pod rozstrzygnięcie przez mediacje lub osąd sądu polubownego, np. poprzez polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Lista stałych polubownych sądów konsumenckich dostępna jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument ma też możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

VI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian wRegulaminie w każdym czasie, w szczególności w celu dostosowania jego brzmienia do aktualnego stanu prawnego. 2. Regulamin w aktualnie obowiązującej wersji dostępny jest na Stronie w dziale Regulamin. 3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Zamówienia, stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. 4. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz innych ustaw polskiego prawa.